Passief Roken
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces...
Thema's
Posters
Media
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Discussies
Commentaren
Steun Forces
Archief
Horror Stories
Artikelen
Analyses

 Navigatie

Hoofdpagina
Terug
SHS Concentraties
Wiegendood

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
[email protected]Bewijsvoering?

"Meeroken is gevaarlijk" roepen alle anti-rokersorganisaties in koor, "dat is afdoende bewezen". Waar denken ze dit zo zeker van te weten? Wat zijn die bewijzen dan? We gingen eens op zoek naar al die onderzoeken die dat zouden hebben bewezen en kwamen tot een verrassende ontdekking.

Om de waarde van de uitslag van een bepaald onderzoek te kunnen bepalen is er een meetlat nodig. Daarvoor zijn een aantal numerieke waarden van de bevindingen nodig:

 •  Wat was de exacte waarde van het gevonden verband?
  In de epidemiologie wordt gezocht naar het Relatief Risico (RR) dat een bepaald gedrag met zich meebrengt. Simpel gezegd betekent dit dat gekeken wordt naar de verhouding tussen mensen die ziek worden in de groep mét het gedrag en in de groep zónder dat gedrag. Ligt die verhouding boven een waarde van 1 dan is er een verhoogd risico, ligt die verhouding onder de 1 dan spreken we van een verlaagd risico.
  Net als bij snelheidscontroles wordt er een marge aangehouden om te bepalen of die verhoogde waarde wel betrouwbaar is. Immers, net als bij snelheidsmeters, kunnen er onnauwkeurigheden zijn in de meetapparatuur of in de manier van kijken naar het probleem, c.q. snelheid. In de epidemiologie kan dit bijvoorbeeld betekenen dat, hoewel er een verhoogd risico is aangetoond, dit te wijten kan zijn aan het feit dat er andere factoren meespelen. Denk aan het bekende voorbeeld "waar veel ooievaars zijn worden veel baby's geboren". Als je niet gemeten hebt of er op de plaats waar veel ooievaars zijn er relatief erg veel jonge gezinnen zijn, dan ontgaat je het eigenlijke verband.
  Vandaar dat diverse organisaties die actief zijn op het gebied van epidemiologisch onderzoek een aantal vuistregels hebben opgesteld om te bepalen of een bepaald gevonden verband wel betrouwbaar is.
  Algemeen wordt door deze geleerden aangenomen dat slechts een RR met een waarde groter dan 2 betrouwbaar is.
 •  Wat was het betrouwbaarheidsinterval van die waarde?
  In de statistiek bestaan exacte getallen niet. Het is altijd een waarschijnlijkheid. Dat geldt ook voor de RR. Voor een RR kan alleen met een bepaalde zekerheid vastgesteld worden dat deze waarde ergens tussen een onder- en bovengrens ligt, het Confidence Interval (CI). Meestal wordt daarvoor een 95% zekerheid genomen. De CI geeft dus het gebied aan waarvan met 95% zekerheid gezegd kan worden dat de werkelijke waarde daarin ligt.
  In de statistiek geldt dat een CI waarvan de ondergrens onder de 1 ligt, statistisch niet significant is.
 • De steekproefgrootte
  Pas als we iedere Nederlander in een onderzoek zouden betrekken zouden we de exacte RR (voor dat tijdstip) kunnen bepalen. Dat is uiteraard ondoenlijk. Vandaar dat een onderzoek altijd maar op een gering aantal personen, de steekproef, wordt uitgevoerd.
  Hoe groter de steekproef, hoe betrouwbaarder de resultaten.
 • Het Dosis-Respons effect
  Wanneer er een duidelijk verband is tussen een oorzaak en een gevolg moet uit het onderzoek duidelijk blijken dat bij een verhoging van de dosis (in meeroken-termen: hoe meer in de rook van anderen) er ook een grotere kans ontstaat op onderzochte ziekte. Dit effect wordt weergegeven in een p-waarde. Als deze onder de 0.05 ligt is er sprake van een statistisch significant dosis-respons effect.
  In het WHO-rapport bijvoorbeeld zijn er slechts weinig P-waarden te vinden die beneden de 0.5 vallen. Een nieuwe indicatie dat er weinig tot niets te zeggen valt over enig verband tussen meeroken en longkanker.

Daarnaast blijkt het heel vaak zeer verhelderend om te kijken naar de sponsor van een onderzoek: "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt" gaat zeker in de anti-roken onderzoekswereld, waar erg veel geld aanwezig is, maar al te vaak op!

In de bovenstaande grafiek zijn een drietal soorten onderzoeken grafisch weergegeven. CI 1, welke zowel in zijn geheel onder de RR van 2 ligt en een ondergrens heeft die onder de 1 ligt is zowel onbetrouwbaar als statistisch significant. CI 2 is onbetrouwbaar maar statistisch significant en alleen CI 3 geeft een valide onderzoek aan.

Percentage
van
onderzoeken
Percentage
onderzochte
personen
67.9% 74.8%
18.9% 6.3%
3.8% 17.1%
9.4% 1.8%

Data from the
Drug Library
and
1998 WHO report

Op Internet zijn de meeste van de met betrekking tot de relatie tussen meeroken en longkanker uitgevoerde onderzoeken met haar kenmerken te vinden. Ter gelegenheid van Wereld Rokersdag verzamelde Forces al die resultaten in een eenvoudige grafiek en legde daar de bovenstaande drie criteria langs. Nog geen 10% van de onderzoeken met daarin nog geen 2% van het totale aantal onderzochte personen kan daarbij als overtuigend worden aangemerkt.

Opmerkingen:
 • Deze relevante gevallen zijn uit het WHO onderzoek van 1998, waarbij de RR het verband tussen levenslang meeroken en longkanker aangeeft, een situatie die tegenwoordig nauwelijks meer voorkomt.
 • De rode gevallen gebruikten een CI van 90%. Dit levert per definitie een kleiner interval op tussen de ondergrens en bovengrens. De kans is erg groot dat bij een 95% keuze ook deze gevallen een ondergrens beneden de 1 zouden opleveren en dus in het bovenste, niet significante deel van de grafiek terecht zouden komen.

Het moge duidelijk zijn dat het leeuwendeel van de onderzoeken niet heeft kunnen aantonen dat er ook maar enig verband bestaat tussen meeroken en longkanker!


"... the December, 1989 study by the Department of Transportation estimated the probability of contracting cancer from the cosmic radiation at cruising altitude as being some 2,000 times greater than the risk posed by passive smoking while on the aircraft. The question is, is this sufficient grounds to justify the subjugation of 50 million people?

Before you answer, consider this: driving across town to your favorite restaurant entails a risk many times higher - 17 to be exact - than inhaling any secondhand smoke once you get there. If you include the risks associated with the food and drink you are likely to consume there, that multiple rises to over 450. And if you choose one of the many non-smoking restaurants provided by a free market, you get no exposure at all.

Meer links:


Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Contact:

[email protected]

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

Astma | Financiering | Maatschappelijke kosten | Wiegendood | Passief Roken | Wereldorganisaties